Next Seminar

Thursday, 2nd of March 2017, 1:15 PM, hall 300, INRNE

доц. д-р Мариян Станиславов Станишков

Симетрии в двумерни конформни теории на полето и свързани с тях интегрируеми модели

Abstract: Семинарът е предварителна защитa на дисертация за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ в научната специалност 4.1 Физически науки. Материалите са на разположение в библиотеката на ИЯИЯЕ от 16 февруари 2017 г.