Lectures

акад. Иван Тодоров

Стандартният модел на физиката на частиците и неговата некомутативна геометрия

семинар В44, ФзФ, всяка сряда от 16:15. Първа лекция: 7.10.2015.
Курс лекции за докторанти и студенти от горните курсове по физика и математика.

План и литература
акад. Иван Тодоров

Квантови периоди: интересни числа в амплитудите на Файнман

семинар В44, ФзФ, всяка сряда от 16:15. Първа лекция: 8.10.2014.
Курс лекции за докторанти и студенти от горните курсове по физика и математика.

План и литература
Професор Милен Якимов (Луизианския щатски университет)

КЛЪСТЕРНИ АЛГЕБРИ

310 аудитория на ФМИ на 2.06, 9.06 и 16.06 от 15 до 18 ч. .
Резюме и план
акад. Иван Тодоров

КОНФОРМНИ ФАЙНМАНОВИ АМПЛИТУДИ И ЕДНОЗНАЧНИ ПОЛИЛОГАРИТМИ

семинар В44, ФзФ, всеки вторник от 17:15. Първа лекция: 15. 10. 2013.
Цикъл от двучасови лекции за студенти и докторанти по физика.

Резюме
доц. Николай Николов

Квантова теория на полето и елементарните частици

305 аудитория, ФМИ, петък от 9:45 до 12:15 часа. Хорариум: 45 часа (3 часа седмично).
Курсът е в учебния план на Факултета по Математика и Информатика на СУ за зимния семестър на учебната 2013/2014 като изборен спецкурс за специалности Математика и останалите специалности във ФМИ. Поканват се интересуващи се и от други факултети.
Лекциите ще включват увод в една от най-модерните и атрактивни области не само в съвременната физика, но и в науката като цяло. В частност, в разглежданите въпроси ще бъде включен увод и обзор по актуални теми като:
  • Квантово-механично описание на елементарните частици.
  • Квантов вакуум и неговата поляризация.
  • Стандартен модел на елементарните частици и ролята на частицата (бозона) на Хигс.
В курса няма да се предполагат предварителни знания по физика надхвърлящи училищния материал от средното образование, с цел лекциите да бъдат достъпни за студенти бакалаври от Факултета по Математика и Информатика.

Записки по първите лекции.