Божова микро снимка
“Сайтът на Божо”
“Божовият Сайт”
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
Сайтът на Божидар З. Илиев Right arrow   (Списък на) Цитирания
see below
line

Ако Вие се интересувата от цитирания на Божовите публикации, то можете да разгледате тяхен (частичен) списък като dvi, ps, или pdf файл. ЛаТеХ/LaTeX tex файл е също достъпен, но ще се нуждаета от BibTeX файла Bozho-BiBTeX-Published-Works.bib  за да получите библиографията съдържаща се в него

Моля, отбележете, че горния списък е компилиран от следните източници:

 • базата данн на http://arXiv.org архивния сървър
 • базата данни SAO/NASA Astrophysics Data System с уеб адрес http://adsabs.harvard.edu, която е новия дом на базата данни Citebase Search с уеб адрес http://www.citebase.org
 • литературната база данни по физика на високите енергии INSPIRE с уеб адрес http://inspirehep.net
 • Интернет търсачката Google Scholar с уеб адрес http://scholar.google.com
 • системата Scopus с уеб адрес http://www.scopus.com
 • лични контакти с учени
 • (случайно) четене на научни публикации от Божо или негови колеги
 • и други случайни източници

Забележки и Наблюдения

   Съществуват различни и, изобщо казано, не-еквивалентни и не-припокриващи се методи за оценка на качеството и въздействието на научната работа.
   Най-надежден и свестен е тестът на времето - само наистина значимите приноси оставят своя отпечатък в установената и експериментално проверената основа на Науката. Съществуват хиляди такива примери. Обаче проблемът е, че трябва да изтекат дълги периоди от време, например десетки и даже стотици години, за да стане ясно кои работи следва да бъдат забравени, или са само от исторически интерес, или остават за текущо ползване в Науката.


   През последните 50—80 години изглежда цитиранията на научна работа е един от факторите, които сочат за (относителна) значимост за сравнително кратки периоди от време, например за интервали от няколко месеца до 3—6 години. В общия случай, цитирането на научна работа за по-продължително време, например за повече от 5—8 години, говори за значимост на съдържащите се в нея резултати.

    Важни точки за отбелязване при оценяване на учен чрез цитирания на неговите/нейните работи

 1. Как цитатите на работите на човек отразяват неговото/нейното реално влияние в Науката?
  • простото изброяване на цитатите без по-нататъшни подробности допринася само до статистиката на цитиранията за конкретна работа или конкретния автор
  • необходим е критерий за да се направи разлика между цитираните работи и да се изберат най-важните от тях
  • изглежда колкото са повече цитатите на една работа, толкова по-голямо е нейното влияние в Науката, но колко голямо?
  • изглежда колкото повече цитати има един автор, толкова по-голямо е неговото/нейното влияние в Науката, но колко голямо?
 2. Колко са авторите на цитираната и на цитиращите работи?
  • ако няма информация за конкретния принос на всеки автор, то работа с N автора и M цитирания дава M/N цитирания за всеки от конкретните автори
  • ако работата съдържа инфо за приносите на всеки от авторите, то цитиранията на работата би трябвало да се разпределя на авторите й съгласно тези данни
  • по-горе е прието, че броя авторите на цитиращата работи не е от каквото и да е значение, което на практика се приема на всякъде
  • ако цитиращата работа има K автора и K>1, то на такова цитиране следва да се предаде по-голямо тегло
  • ако цитираната работа има N автора, няма никакво информация за отделните приносите на тези автори и цитиращата работа има K автора, то на всеки от авторите на цитираната работа могат да се препишат K/N цитирания. Тук е прадположена следната хипотеза:
   Всички автори на цитиращата работа се запознати еднакво добре с всички цитирани в нея източници ако нещо друго не е явно указано в работата. Разбира се, тази хипотеза си има своите ограничения и изглежда не е верна за работи с "прекалено голям" брой на автори.
 3. Високо цитирани работи:
  • Какъв е критерия да се каже, че една работа е "високо цитируема"? Той определено трябва да зависи от конкретния автор. За един това може да значи, например, поне 37 цитирания, а за друг - поне 463 цитирания
  • на такива работи трябва да се преписва по-голямо тегло понеже те сочат за по-съществени приноси
 4. Различни тегла могат да се преписват на различни типове публикации:
  • монография/книга
  • учебник
  • оригинална научна статия
  • обзорна работа
  • сборник от работи
  • справочник
  • енциклопедия
  • и т.н.
 5. Следва ли да се различават различните издания/версии на една работа?
  • различни (преработени) издания на книга/монография, учебник, справочник, ...
  • версиите на една работа в няколко публикации като: доклади на конференции (в пълен текст), препринт, електронен препринт, журнална статия, в сборник от работи, (разширен) доклад/презентация, и т.н.
  • в повечето случаи електронния препринт и неговата журнална версия са (почти) идентични
  • нужен е критерий кога две или повече публикации да бъдат разглеждани като различни работи - например ако се различават с 20% или съдържат съществено различни резултати/корекции
  • ако една работа се съдържа изцяло в последваща публикация, то цитатите на първата могат да се разглеждат като цитати на втората, но не и обратно в общия случай
  • ако няколко публикации се разглеждат като неразличими версии на една работа, то цитатите на тази работа трябва да са сума от цитатите на всичките й версии
 6. В коя област на обществото е приноса?
  • чиста наука, теория, експеримент, ...
  • инженерно дело, технологии
  • образование
  • популярна наука за учени или други хора
  • средствата за масова информация
  • и т.н.
 7. Как да се третират само-цитатите?
  • самоцитатите се игнорират, обикновено, в повечето отчети, но коректно ли е това?
  • честния учен цитира своите собствени работи само, когато това е наистина необходимо
  • интензивното самоцитиране може да означава различни неща като: игнориране или непознаване на други работи, цел да се повдигне собствения рейтинг, няма (много) работи по темата, работата е доста нова и оригинална, ...
  • ако цитиращата работа има няколко съавтора вклюващи автор(и) на цитираната работа и някой друг, то това само-цитат ли е и как да се смятат такива цитирания?
  • във всички случаи, не бива да се отхвърлят всички само-цитирания
 8. В какъв аспект е цитирана работата?
  • отрицателен цитат критикуващ работата или сочещ грешки или плагиатстване в нея
  • споменаване на работата в общия списък на литература по темата в увода/заключението на изследването
  • приложение на конкретни резултати от дадената работа
  • следване/развитие на методи въведени в цитираната работа
  • и т.н.
 9. Какво е разпределението на цитатите на дадена работа във времето?
  • много цитати за кратко време и после (почти) никакви цитирания
  • относително постоянно цитиране за единица време за продължителен период от време
  • пикове и спадове за дълго време
  • и т.н.
 10. Какво е разпределението на всички цитирания на човек във времето?
  • случайно
  • нормално (в статистически смисъл)
  • пикове последвани от експоненциални спадове
  • относително постоянно за дълг период от време
  • и т.н.
 11. Какво е състоянието на областта към която принадлежи цитираната работа?
  • бързо развиваща се
  • "няма какво да се прави в нея"
  • (относително) нова
  • (доста) стара с изградена основа
  • съживена стара теория
  • и т.н.
 12. Как да бъдат сравнявани постиженията на учени работещи в развични области на Науката?
  • например в или между големи клонове като Природни науки (Физически науки и Науки за живота), Социални науки, Формални науки и Приложна наука?
  • например в различни конкретни като Медицина, Физика, Сеизмология, Компютърна наука, Екология, Математика и Зоология?
  • чистата бройка на цитатите силно зависи от клона на Науката и е неадекватна за целта без допълнителни модификации
  • чистата бройка на публикуваните работи е неудачна
  • h-индексът, hm-индексът и подобни метрики не са подходящи
  • въпросът изглежда отворен

    Тъжен е фактът, че с някои изключения формалните приноси на човек в Науката са базирани само на броя на публикуваните от него/нея работи и на броя на техните цитати. Едва през 2005-2009 бяха направени опити да се промени ситуацията чрез въвеждането на h-индекса and the съвременния h-индекс, g-индекса, hm-индекса (вж. също arXiv:0903.4960 [physics.soc-ph]) и други подобни метрики, някои от които могат да бъдет пресметнати чрез програмата Publish or Perish, която използва базата данни на Google Scholar. Работата в тава направление изглежда е в началото си и до сега само точки 1—3 от горните са взеги частично под внимание.

    По тези и други причини, прост списък на цитиранията следва да бъде критично разглеждан докато цитиранията в него не бъдат оценени едно по едно и бъде съставено общо мнение за приносите на автора (или наговите/нейните конкретни резултати) на основата на списъка на цитиранията.

line


октомври 1997 Последно Обновяване ? → ! 24 април 2024
април 2024
Bozho R TM
© 1997—2024 ® “Божо”
Божидар Захариев Илиев
27 години
Божов сайт
Статистика на сайта:
Site counter Посетители
от 1 октомври 1997


 
® “Божовият Сайт”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 1997—2024