Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
 
Сборищен Съвет
на Физиците випуск 1976—1981 на СУ "Св. Климент Охридски"
Правила за участие в Сборища
 

Цел

Тук са събрани на едно място правилата за участие в Сборищата на випуск 1981 физика на СУ “Св. Климент Охридски”, които се организират от Сборищния съвет на курса.
Целта е те да са достъпни от едно място, вместо да бъдат търсени на различни места в Решенията на Сборищния съвет и в Правилата за функционирането му.

Правила

Смисълът на долните правила е да се регламентира участието във всички видове Сборища и други мероприятия организирани от Сборищния съвет и правата и задълженията на Съвета и участниците в тях.

Под “Сборище” по-долу се разбира Сборище или друго мероприятие организирано от Сборищния съвет.

 1. Регистрация.
  Всеки състудент, който желае да участва в Сборище трябва да се регистрира за участие по един от следните начини:
  1. Динамична уеб-базирана система за регистрация имаща български и английски вариант.
   Това е предпочитаният метод за регистрация. Той се осъществява посредством линковете за регистрация за Сборището, които могат да бъдат намерени в раздела “Предстоящи Сборища” на сайта ни.
   Регистрацията се прекратява автоматично в 24 часа на обявения краен срок за регистрация! След това нови регистрации ще могат да се правят само с разрешение на Сборищния съвет от координатора му.
  2. Чрез съобщаване на заявката на член от Сборищния съвет, който след това има задължението да въведе данните в динамичната уеб-базирана система за регистрация.
   
     Всеки регистрирал се състудент има право да покани и доведе на Сборището други лица, които не са наши състуденти и се наричат
  Придружаващи Лица. Те задължително се вписват от лицето, което ги е поканило, в полетата за “Придужаващи лица” в бланката му за регистрация.
     Сборищния съвет има право да покани за участие в Сборището лица, които не са наши състуденти и се наричат Гости. Гостите задължително се регистрират от името на поканващия член на съвета в уеб-базираната система за регистрация като след фамилията им се изписва “(поканен гост)”.

     Състуденти, които уведомят организаторите, че ще присъстват "за малко" на Сборището без да се ангажират финансово или по друг начин, се наричат Посетители. Посетителите не се регистрират за участие, задължават се да спазват правилата предвидени за регистрирани участници, нямат право да се ползват от услуги предвидени за регистрирани участници и Сборищният съвет няма никакви задължения към тях. Те имат право да участват в мероприятия, предвидени в Сборището, като сами си осигуряват транспорт, нощувки, храна и др., които нормално се осигуряват от организаторите за регистрираните участници.
     Участницте в Сборището са: всеки регистриран по един от указаните начини състудент, придружаващо лице и гост. Всеки регистриран състудент става автоматично регистриран участник за регистрационната система.

 2. Задължения и права на Сборищния съвет:
  1. Да информира всички състуденти своевременно за Сборището, което предстои, чрез Съобщение и Програма за него, които се публикуват на сайта ни.
  2. Може да прави промени в Съобщението и/или Програмата.
   Трябва да информира регистрираните участници за всички съществени промени направени в Съобщението и/или Програмата, настъпили след официалното им обявяване или последната им съществена промяна.
  3. Да изпълнява действията предвидени в Съобщението и Програмата.
  4. След завършване на Сборището, да публикува на сайта ни финасов отчет за всички финасови постъпления по него и тяхното изразходване.
   Ако счете за нужно и удачно, да публикува на сайта ни текущ финансов отчет, който отразява финансовите постъпления и изразходването им по време на организацията на Сборището.
  5. Да предоставя всяка възможна информация и помощ на регистрираните участници, ако такива бъдат поискани.
  6. В рамките на възможностите си да съдейства за участието на регистрираните участници.
  7. Да изисква от регистрираните участници да изпълняват задълженията си, в частност, това, което е предвидено в Съобщението и Програмата на Сборището.

 3. Задължения и права на участниците:
  1. Да следят Съобщението за и Програмата на Сборището в раздела “Предстоящи Сборища” за настъпили промени и да се съобразяват с тях.
  2. Да изпълват това, което е указано в Съобщението и Програмата.
   В частонст, ако там са указани плащания тип капаро и/или куверт за участие, то те се дължат от всеки заявил участие ако той/тя не се откаже от участие до края на обявения срок за регистрация.
  3. Ако е обявено предварително събиране на средства за реализация на Сборището, то да ги внесат по обявения в Съобщението начин в указания там срок.
  4. Ако предварително не са внесли Сборищна такса, то да я внесат след пристигането си на Сборището, разбира се ако такава се дължи,.
   Сборищна такса се дължи за Ваканционно Сборище за всяко лице над 12 годишна възраст посетило Сборището.
  5. Ако могат и е нужно, да помагат за провеждането на Сборището.
  6. Ако желаят могат да изискват от Сборищния съвет каквато и да е допълнителна информация за провеждането на Сборището, за което са се регистрирали.
  7. Могат да поискат съдействие, в частност финансово, от Сборищния съвет за участие си в Сборището, за което са се регистрирали.
  8. Могат да изискват от Сборищния съвет финансов отчет за Сборището както докато то се провежда, така и след неговото завършване.
  9. Имат право да снимат с фотоапарат, фотокамера или по друг начин всички присъстващи на Сборището, както заедно на групи така и по отделно.
   Дават съгласието си да бъдат снимани по какъвто и да е начин от останалите регистрани участници в Сборището както и всички или част от направените от тях снимки да бъдат качени/показани/публикувани в/на сайта на випуска.
  10. Ако Сборищна такса се дължи и тя е платена, те имат правото да изискват максимално изпълнение (организационно и финансово) на обявената от Сборищния съвет Програма.
   Ако Сборищна такса се дължи и тя не е платена, те нямат право да изискват права и услуги предвидени за Сборището.

 4. Самосиндикалисти:
  Самосиндикално присъстващ (самосиндикалист) на Сборище е всеки състудент или друго лице, което не е от обслужващия персонал на Сборището, не е посетител, не е регистрирано по един от указаните начини и дойде/присъства на Сборището независимо от времето си на присъствие.
  1. Сборищния съвет и неговите членове нямат никакви задължения спрямо самосиндикално присътващите на Сборището лица.
  2. Самосиндикалистите нямат никои от правата на регистрираните участници.
  3. Самосиндикално присътващите на Сборището лица нямат право да се ползват от услуги предвидени за участниците в него.

 

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024