Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
 
Сборищен Съвет
на Физиците випуск 1976—1981 на СУ "Св. Климент Охридски"
Правила за организация и работа
 

Цели и задачи

Сборищния съвет е структура, която обсъжда и приема решения за начинания от общо значение за нашия курс и ще се разпорежда с общи финансови средства, ако има такива.

Всеки състудент може да се обърне към Сборищния съвет чрез негов(и) член(ове) за помощ (например финансово подпомагане) или за разрешаване на конкретен негов проблем, ако счете, че Сборищният съвет е в състояние да помогне. В такъв случай Сборищния съвет се произнася с решение в едномесечен срок от постъпване на молбата и, ако е поискано, гарантира конфеденциалност. Член на Сборищния съвет, който разгласи конфиденциална информация се изключва завинаги от него, което се съобщава официално.

Участници

В Сборищния съвет участват напълно доброволно и безвъзмездно 4–11 състуденти (членове) и, възможно, почетни членове:

 1. Съветници (3-6 човека), чиято роля е да внасят теми за разискване, да участват в дискусиите и да вземат решения за бъдещи действия и да съдействат за изпълнението им. По задължение участват в заседанията на Сборищния съвет. Ако желаят и могат, помагат на координатора в текущата му работа.
 2. Консултанти (0-4 човека), които имат същите права както съветниците с изключение на това, че нямат право да участват при вземането на решения и да инициират свикването на заседания. Основната им роля е да дават идеи и да бъдат коректив на действията на съветниците, както и да ги консултират и да им помагат при нужда.
 3. Координатор ("момче за всичко"), който има всички права на съветниците. Той не може да е консултант, но може да е съветник, което не е задължително. Избира се и се бламира (отзовава) на заседание на Сборищния съвет, който може временно да му назначи заместник или да го замени ако той не може или не си изпълнява задълженията.
  Задължения на координатора:
  1. Води текущите работи на Сборищния съвет извън заседанията.
  2. Осъществява и координира връзката между членовета на Сборищния съвет.
  3. Изготвя отчети за заседанията на Сборищния съвет и уведомява всички за тях.
  4. Отчита се финансово пред съвета, ако има за какво.
  5. Ако временно/постоянно не може да си изпълнява задълженията, уведомява Сборищния съвет за това и той му избира заместник/наследник.
  6. Уведомява всички състуденти имащи известна електронна поща за събития, обстоятелства и т.н. от общо значение.
  7. Поддържа напълно обществено достъпен Интернет сайт на курса ни, който съдържа цялата достъпна информация за курса ни от общо значение.
  8. Поддържа списъците на курса ни в актуално състояние като се предполага, че всички състуденти с известни координати му помагат за тази дейност като най-малко съобщават за промени в собствените си координати.
  9. Инициира и участва в търсенето на валидни координати на наши колеги в "неизвестност".
  10. Изготвя и публикува резултати за проведени общи мероприятия.
  11. При провеждане на Сборища на курса, обявява за тях в сайта и по електронната поща най-малко 1.5 месеца преди тях и не по-късно от 1 месец след тях публикува резултатите от тях.
  12. Събира, сортира, обработва и поддържа снимковия и видео материал на курса ни от студентските ни години и от Сборищата на курса ни, предоставя го на всеки състудент при поискване и частично го публикува на поддържания от него сайт на курса ни. Очаква се всички състуденти, които могат, да помагат в тази дейност като поне предоставят в електронен вид наличния им снимков и/или видео материал с подходящо сърържание.
  13. ...
 4. Почетни Консултанти (0-4 човека), които имат права на консултанти ако Сборищния съвет не реши друго. Те не са от випуск 1981 физика на СУ и се избират от останалите членове на Сборищния съвет.

В Сборищния съвет има право да участва всеки състудент, който желае и смята, че може да е полезен за общото дело.
В Сборищния съвет нямат право да участват състуденти, чиито действия саботират общото ни дело и са в противоречие с настоящите правила за фунционирането му.

Всеки участник в Сборищния съвет се задължава да спазва настоящите правила за неговото функциониране.

Вижте текущия Състав на Сборищния съвет!

Заседания и решения

Заседанията на Сборищния съвет могат да бъдат реални, виртуални посредством различни средства за комуникация или смесени. Те се свикват от координатора и/или по решение на поне двама съветници.

В заседанията на Сборищния съвет имат право да участват, по задължение, съветниците и координатора. Консултантите участват в заседенията ако желаят и/или бъдат поканени от поне един съветник за участие. Всеки съветник може да посочи един консултант, който да го представлява пълноправно с право на глас на дадено заседание. Всеки консултант може да представлява най-много един съветник на конкретно заседание.

Вземане на решения (сравнете със старите правила за вземане на решения):

 1. Решенията се вземат чрез гласуване на не по-малко от трима съветници.
 2. Всеки с право на глас гласува с число от 0 до 100 изразяващо в проценти неговото съгласие по даден въпрос.
 3. Формално: "за"="да"=100%, "против"="не"=0% и "въздържал се"=50%.
 4. Едно разисквано предложение се счита за прието ако в гласуването за него са участвали не по-молко от 3 (трима) съветника и средното аритметично от дадените от тях проценти за него е по-голямо от 50%.
  Ако предложението получи по-малко от 50%, то е отхвърлено и не се приема.
  Решение по предложението не е взето ако то получи точно 50%.

Ако условията за вземане на решение не са изпълнени в едно заседание или решение не може да бъде взето поради получени 50%, то участващите в него съветници:

 1. Поканват чрез случаен избор някой консултант да участва като съветник (с право на гласуване) за даденото заседание.
 2. Чрез случаен избор един съветник не участва в гласуването.
 3. Отлагат вземането на решение до следващо заседание.


Решенията на Сборищния съвет се обявяват публично.

Сборищния съвет приема с решение Правилата за участие в Сборища.

Сборища

Една от основни цели на Сборищния съвет е вземането на решения за организация на Сборища. Сборището е събиране на определено място на поне (ln N)2 /2 състуденти от курса ни, където N е броя състуденти с известни координати, и, евентуално, придужаващи ги лица. (Към 15.06.2008 N=113 и следователно (ln N)2 /2 = 11.17.) Събирането на по-малко от (ln N)2 /2 състуденти от курса ни на определено място се класифицира като Микро Сборище. Основните видове сборища са:

 1. Големи Сборища, които се провеждат един път на 5 години около Студенския празник, 9 декември, в клуб-ресторанта "Яйцето" на СУ "Св. Климент Охридски" в София.
  Корекция от 13.05.2016 г.: "Яйцето" се преустройва в мултимедийна мулти-функционална конферентна зала без надежда в обозримо бъдеще да ни приеме отново. Това налага съответни промени тук.
 2. Ваканционни Сборища, които траят поне 2 дни и се провеждат на различни места в България или чужбина.
 3. Стандартни Сборища, които се правят в заведение тип ресторант в различни градове в България.

Решенията за провеждане на Сборища се оповестяват официално най-малко 1.5 месеца по-рано от началото им. До 1 месец след края им се обявяват резултатите от тях.

Организацията и провеждането на Сборища се ръководи от координатора, евентуално подпомаган от други членове на Сборищния съвет. Предполага се, че всеки състудент, който може би помогнал в рамките на възможностите си при тези начинания.

Финанси

Набират се от:

 1. Доброволни дарения, които могат да бъдат целеви или за изразходване по усмотрение на Сборищния съвет според волята на дарителите.
 2. Участниците в общи мероприятия с цел да се прокрият разходите за тяхното участие.
 3. Участниците във Ваканционните сборища като (сборищна) такса за участие с цел попълване на фонда на Сборищния съвет за финансово подпомагане и общи разходи
  Таксата се събира при участие в Сборище от поне 1 ден. .
  Размерът на таксата се опредаля с решение на Сборищния съвет на негово заседание.

Събраните средства се изразходват с решение на Сборищния съвет.
Сборищния съвет информира всички състуденти за финансовите постъпления и тяхното изразходване.

Всеки състудент има право да кандидатства пред Сборищния съвет за финансово съдействие (например за пътни разходи и/или такса за участие в Сборище) както и Сборищния съвет може да предлага финансова помощ на състуденти. Конфиденциалността на разглежданите колеги е гарантирана, тоест техните имена остават в рамките на Сборищния съвет и не се огласяват извън него, но всички останали данни и решенията на Сборищния съвет се обявяват публично. Член на Сборищния съвет, който разгласи подобна информация се отстранява от него.

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024